Skip to content

Juul Unlimited

Leren, ontwikkelen en veranderen

Leren, ontwikkelen en veranderen gaan niet vanzelf. Mensen moeten het kunnen, willen en durven. Dit vereist een duidelijke noodzaak tot verandering, een ontwikkelproces dat relevant en aantrekkelijk is voor de medewerker en een aanpak, die direct invloed heeft op de huidige manier van werken.

Juul Unlimited is een klein organisatieadviesbureau op het gebied van leren, ontwikkelen en veranderen. Juul Unlimited is begin 2002 opgericht door mevrouw Juul Mulder. Zij werkt samen met een kleine groep partners in
Next Ready Partners en een geselecteerde groep freelancers om
ervoor te zorgen dat u altijd de meest geschikte persoon voor
uw opdracht krijgt.

Juul Unlimited levert een doelgerichte en
gestructureerde aanpak, een authentieke
en enthousiaste manier van werken,
met grote betrokkenheid en flexibele inzet.

Juul Mulder

Ik ben een ondernemende en resultaatgerichte interim-manager, adviseur, trainer en executive coach met ruim twintig jaar ervaring.

Ik sta voor een daadkrachtige, praktische en enthousiaste manier van werken, gekoppeld aan de actuele business agenda en de behoeften van de klant.

Samen met de opdrachtgever en het team kom ik tot concrete doelstellingen en een plan van aanpak. Ik maak heldere afspraken en komt deze na.

Diensten

Juul Unlimited levert vier soorten diensten: interim-management, consultancy, training en workshops op maat en executive coaching. Alle diensten kunnen geleverd worden in het Nederlands en in het Engels.

Interim-management

Mijn management ervaring ligt op het gebied van learning & development. Ik ben meerdere malen L&D-manager geweest, met een team van 4 tot 6 vaste trainers en 1 à 2 assistenten, in verschillende bedrijfstakken. In die hoedanigheid neem ik de verantwoording voor het koppelen van de HRD-strategie aan die van de business, voor budget planning & control, voor het verbeteren van relevante bedrijfsprocessen en leersystemen en voor de kwaliteit van alle 

Consultancy

Juul Unlimited geeft advies op het gebied van leren, ontwikkelen en veranderen. Denkt u hierbij aan:

 • Professionaliseren van de opleidingsfunctie binnen uw organisatie
 • Ontwikkelen en implementeren van HRM- en opleidingsbeleid
 • Ontwikkelen, organiseren en implementeren van ontwikkelprogramma’s en leertrajecten

Training en workshops op maat

Juul Unlimited ontwikkelt training en workshops op maat en voert deze ook uit. Uitgangspunt hierbij is altijd de doelstelling van de klant. Wat wil de opdrachtgever bereiken? Wat is de noodzaak vanuit het perspectief van de organisatie? En wat zijn de behoeften van de deelnemers? Onze trainingen en workshops kenmerken zich door de grote betrokkenheid van de trainers, een praktische inslag, veel interactie en een zeer actieve bijdrage van de deelnemers.

Executive coaching

Juul Mulder is gecertificeerd Executive Coach en Mentor. Ze heeft de hoogste certificering van het Londense Institute of Leadership and Management (ILM, level 7) en is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Ze coacht leiders op alle niveaus in de organisatie.

Projecten

Het verbeteren van de klantervaring

Bij de Nederlandse tak van een internationaal bedrijf was men niet tevreden over de klantervaring. Er gingen regelmatig zaken mis in de samenwerking en communicatie met de klant. Dat zorgde voor veel frustratie, ontevreden klanten (en medewerkers), claims van klanten en dus voor extra kosten. Medewerkers beschikten wel over de inhoudelijke kennis, maar hadden onvoldoende vaardigheden voor een goed gesprek met de klant en er was geen feedback cultuur om van elkaar te leren.

We zijn gestart met het samenbrengen van drie belangrijke partijen: het Management Team (MT), een strategisch onderzoeksbureau met veel klantinformatie en Juul Mulder. In die driehoek is besloten tot een integrale aanpak van alle ‘client facing’ medewerkers, met een MT-lid als proceseigenaar en een klankbordgroep van medewerkers uit de verschillende afdelingen. De integrale aanpak werd uitgewerkt op meerdere niveaus:

 • vier grote, plenaire bijeenkomsten met de gehele doelgroep om verwachtingen duidelijk te maken en kennis te delen
 • het trainen van vaardigheden met de gehele doelgroep
 • ondersteuning van de leidinggevenden
 • begeleide intervisie op teamniveau
 • peer-to-peer groepjes om wekelijks ervaringen uit te wisselen

en de nieuwe werkwijze ingebed in de performance cyclus en de kwartaalgesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden.

Een nieuwe manier van werken

Door de economische ontwikkelingen wordt een internationale klant gedwongen efficiënter en effectiever te gaan werken. De technologische ontwikkelingen maken dit ook mogelijk. In nauwe samenwerking met de klant ontwikkelde Juul Unlimited een korte training voor de medewerkers, die daadwerkelijk op een andere manier hun werk moeten doen, minder op locatie en meer op afstand. De training gaat in op de context en impact van de verandering: Wat moet anders? Waarom? En wat verandert niet? Daarnaast geeft de training antwoord op de vraag “En hoe doe ik dat dan?”

Eerst werden alle lijnmanagers getraind en daarna werd de training voor ieder land op maat gemaakt en samen met de lokale managers uitgevoerd. Dit gaf de medewerkers meer duidelijkheid in wat er van hen werd verwacht, waarom dit noodzakelijk is en hoe één en ander in de praktijk kan worden gebracht.

Wat betekent deze reorganisatie voor mij?

Een overheidsorganisatie was begonnen aan een transformatie om flexibeler te kunnen inspelen op de behoeften van klanten. De transformatie werd geleid door een team van kwartiermakers, maar er was weinig inbreng van de medewerkers. Ook werd de noodzaak tot verandering bij de meeste medewerkers niet gevoeld. In nauwe samenwerking met de klant ontwikkelde Juul Unlimited een serie van korte workshops, waarin verschillende functiegroepen werden geïnformeerd, uitgenodigd mee te denken en aangesproken op hun rol. Resultaten waren o.a.:

 • Medewerkers met meer kennis over de transformatie en de case for change;
 • Medewerkers met een positievere houding t.o.v. de transformatie;
 • Medewerkers die reflecteren op hun eigen rol binnen de (nieuwe) organisatie;
 • Medewerkers die meedenken en meedoen aan het verder ontwikkelen van de organisatie.

Interim-manager Learning & Development

Binnen de Nederlandse tak van een internationaal bedrijf was men niet zo tevreden over de opleidingsfunctie. De functie was teveel versnipperd, de leerinterventies waren onvoldoende coherent en strategisch, bijbehorende processen en financiering waren niet onder controle.

Juul Unlimited begon met een inventarisatie van de bestaande situatie. Zowel de sterke kanten als de verbeterpunten werden toegelicht en oplossingsrichtingen werden aangedragen. Hierna werd overeenstemming gevonden over de meest wenselijke aanpak. Men koos voor een verandertraject met Juul Mulder als interim Learning & Development manager. Met het bestaande team van training officers en in nauw overleg met de Vice President Human Resources, werden opleidingsbeleid en –strategie bepaald, budgetten vastgesteld en gecontroleerd, processen en systemen verbeterd, en de leerinterventies aangesloten op de vraag. Daarnaast werd het team verder ontwikkeld. Tot slot werd er een nieuwe manager aangetrokken en het werk overgedragen.

Een sparringpartner voor het managen van verandering

Een commerciële organisatie had behoefte aan begeleiding bij het managen van een verandertraject. Dit verandertraject had naast een structurele component vooral een heel belangrijke gedrag- en attitudecomponent. De aanpak van Juul Unlimited bestond uit de volgende onderdelen:

 1. Het gezamenlijk uitwerken van een heldere Case for Change, die door het hele management team werd gedragen en op dezelfde wijze geïnterpreteerd.
 2. Het verzorgen van een workshop verandermanagement voor leidinggevenden, om ze voor te bereiden op de rol van verandermanager, op de reacties van medewerkers en de risico’s die een dergelijk verandertraject mee zich mee brengt.
 3. Het bijwonen van bijeenkomsten van deelprojecten en het terugkoppelen van geconstateerde aandachtspunten.
 4. Het periodiek coachen van de verantwoordelijke managers op het veranderproces. Met als input de vragen van de managers, maar ook de eigen observaties van de coach.

Producten

Juul Unlimited maakt gebruik van een aantal producten, in licentie of samen met anderen ontwikkeld:

Nine Conversations in Leadership ©
Insights Discovery
Myers Briggs Type Indicator ®
Outdoor Training

Nine Conversations in Leadership

Nine Conversations in Leadership© is een programma van Worldsview in samenwerking met LCP, voor het ontwikkelen van (persoonlijk) leiderschap binnen organisaties. Deze interventie is geschikt voor alle niveaus, van talent tot topmanagement, en wordt aangepast aan de specifieke behoefte van uw organisatie. Nine Conversations in Leadership© bestaat uit negen gefaciliteerde gesprekken van vier uur met een groep van maximaal tien leden. Ieder gesprek gaat in op een specifiek thema vanuit het hoofd, het hart en de handen: Wat weet ik over dit thema? Welk gevoel heb ik erbij? Wat vind ik ervan? En wat doe ik hier vervolgens mee in mijn werk? De thema’s liggen op het niveau van de organisatie, het team en de individuele medewerker.

Insight Discovery

Insights Discovery is een waardevrij ontwikkelinstrument, dat uitgaat van de uniciteit van het individu: elk persoon is uniek en heeft unieke kwaliteiten. Insights Discovery geeft door middel van een eenvoudige en aansprekende kleurentaal een beeld van uw voorkeursstijlen in gedrag. Het is geen test of assessment ter beoordeling van competenties of geschiktheid voor een bepaalde functie. Een Insights Discovery profiel geeft u meer inzicht in uzelf, maar leert u ook anderen beter te begrijpen en uw communicatie en samenwerking met anderen te verbeteren. Het is daarom bij uitstek een instrument voor zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling. Het instrument is statistisch gevalideerd en betrouwbaar en gebaseerd op het werk van Carl Jung.

De Myers-Briggs Type Indicator

De Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) is wereldwijd erkend als een zeer krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor persoonlijke ontwikkeling en meer zelfinzicht. De MBTI beschrijft op een positieve en constructieve manier verschillen tussen mensen. De MBTI is gebaseerd op de psychologische theorie van Carl Jung. Katharina Cook Briggs en haar dochter Isabel Briggs Myers hebben de theorie van Jung toegankelijk gemaakt. De vragenlijst bestaat uit 88 vragen en is beschikbaar in een online en papieren variant. De vragenlijst geeft vier basisvoorkeuren weer. De diverse combinaties van deze voorkeuren resulteren in 16 'persoonlijkheidstypes'. Door begrip van de verschillen tussen persoonlijkheidstypes, zijn teams en individuen beter in staat om effectiever samen te werken, de communicatie te verbeteren en conflicten te verminderen.

Outdoor Training

Samen met Faun ontwikkelt Juul Unlimited outdoor training, waarbij outdoor het middel is, niet het doel. Focus van de training ligt op ervarend leren. Doelstellingen kunnen liggen op het gebied van communicatieve vaardigheden, samenwerken, planmatig werken, leidinggeven of andere teamvaardigheden. De outdoor activiteiten zorgen ervoor dat de leereffecten direct zichtbaar en voelbaar zijn. Hoe beter je communiceert, samenwerkt, planmatig werkt en leiding geeft, hoe eenvoudiger de opdrachten tot een goed einde worden gebracht. Hoe slechter je deze vaardigheden inzet hoe zwaarder het wordt. Hierdoor leer je veel in korte tijd. Lees meer over Faun Trainingen op http://www.faun.nl.

Maatwerk

Iedere opdracht vraagt maatwerk. Of het nu interim-werk, adviesopdrachten of leerinterventies betreft, in alle gevallen moet de aanpak aansluiten bij uw organisatie, uw agenda en uw medewerkers. Juul Unlimited start haar opdrachten altijd met een oriënterend gesprek, dat wordt uitgevoerd door Juul Mulder. U kunt hiervoor geheel vrijblijvend een afspraak met haar maken.

Een leertraject op maat heeft een aantal duidelijk definieerbare stappen:

 1. Inventarisatie
 2. Globaal ontwerp
 3. Detailontwerp
 4. Uitvoering
 5. Evaluatie

De stappen worden weergegeven in het volgende overzicht:
Voor meer informatie, neemt u contact op met Juul Mulder.

Klanten

Juul Unlimited heeft klanten in allerlei typen organisaties en bedrijfstakken, zowel nationaal als internationaal. Hieronder enkele voorbeelden uit de afgelopen tien jaar uit de volgende bedrijfstakken; Farmaceutische industrie, Industriële sector,Publieke sector, Financiële dienstverlening, Data science in de zorg, Zakelijke dienstverlening, Wetenschappelijk onderwijs, Landbouwtechnologie, Culturele sector
Business software en Woningbouwcoöperaties.

Quotes

Juul denkt mee met de opdrachtgever en geeft vaak (ongevraagd) meer advies dan van haar verwacht wordt.
Hieronder enkele uitspraken van klanten:

Contact

  Sinds medio 2023 is mijn nieuwe kantoor te vinden in; 

  Tims Limonadefabriek
  Bergse Rechter Rottekade 1
  3051AB, Rotterdam

  Poststukken kunnen worden verstuurd naar; 
  Telderskade 2M,
  2321TD Leiden

  Heeft u nog vragen over wat ik nog meer voor u of uw bedrijf kan betekenen? Schroomt u dan niet om contact met mij op te nemen via 0610946564, via juul@juulunlimited.nl of vul het contactformulier in en ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.

  KvK-nummer: 28092896  |  Copyright © 2023 Juul Unlimited.
  All rights reserved. Proudly Hosted by Solus IT.